2018 SEASON
2017 SEASON

2016 SEASON 

The Little Mermaid was partially funded by the City of San Diego through Horton Plaza Theatres Foundation

2015 SEASON

2014 SEASON 

 2013 SEASON

 2012 SEASON